Az elmúlt időszakban az autópálya- és gyorsforgalmi út építési tervek nyilvánosságra kerülése kapcsán – különösen Sopronban és környékén – többen szembesülhettek azzal, hogy az ingatlanukat a megépítendő út tervezett nyomvonala érinti és erre figyelemmel az ingatlan tulajdonjogát át kell engedniük  a beruházás megvalósítása érdekében szükséges területszerzés során.

Mind a témát elemző cikkekben, mind pedig a tervek ismertetésére összehívott lakossági fórumokon elhangzott, hogy a tulajdonosváltásokat elsősorban az érintett ingatlan tulajdonosokkal történő szabad piaci megállapodás útján kívánják megvalósítani, amennyiben azonban ez nem vezetne eredményre, az ingatlanok kisajátítására kerülhet sor.

De mit is jelent a kisajátítás, a kisajátítási eljárás? Milyen jogai vannak a tulajdonosoknak? Ezen blogban röviden összefoglaljuk azon szabályokat, amellyel minden ingatlan tulajdonosnak szükséges tisztában lennie.

A kisajátítás fő szabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:43. §-ában található meg, míg részletes szabályai – így a kisajátítási eljárásé is – a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben kerültek rögzítésre.

A Ptk. főszabálya szerint ingatlan tulajdonjoga kisajátítással

 • kivételesen,
 • közérdekű célra,
 • azonnali,teljes és feltételen kártalanítás ellenében

szerezhető meg azzal, hogy a kártalanítás nyújtására az köteles, aki a kisajátítás alapján a tulajdont megszerzi.

Nézzük meg, hogy ezen jogszabályi feltételek  mit jelentenek a gyakorlatban!

Az ingatlanok kisajátítása célhoz kötött, mégpedig egy közérdekű cél “szolgálata” – jelen esetben a közlekedési infrastruktúra fejlesztése – érdekében alkalmazható.

A cél fennállása esetén is csak akkor van helye az ingatlan kisajátításának, ha

 • a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, továbbá,
 • az ingatlan tulajdonjogát a kisajátítást kérő adásvételi szerződés vagy csereszerződés útján nem tudta megszerezni, valamint
 •  a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor és
 • a kisajátítással elérhető közösségi előnyök jelentősen meghaladják azon kárt, amely a tulajdonost a tulajdonának elvonásával éri.

A fentiekből is megállapítható tehát, mielőtt az ingatlanával kapcsolatosan kisajátítási eljárás megindulna, az ingatlant először a kisajátítást kérőnek meg kell próbálnia megvásárolni, vagy helyette megfelelő csereingatlant kell felajánlania. Ez esetben további kérdésként merül fel, hogy mikor lehet kijelenteni azt, hogy az adásvételi vagy csereszerződés megkötése meghiúsult, hiszen ezen  szerződések megkötése  – akár az árban való megegyezés miatt, akár azon egyszerű okból, hogy az ingatlan tulajdonosa az ingatlan tulajdonjogát nem kívánja átruházni – hosszas egyeztetéseket igényelhet.

A vonatkozó rendelkezés szerint az adásvételi vagy csereszerződés megkötését akkor kell meghiúsultnak tekinteni, ha a kisajátítást kérő ajánlatát a tulajdonos a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem fogadja el nyilatkozatával. Az ajánlattétel is határidőhöz kötött, mivel az ajánlatot a kisajátítási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül kell a tulajdonos felé megtenni.

Már a szerződések kapcsán előzetesen vizsgáljuk meg, hogy vajon milyen árat, illetve milyen más ingatlant érdemes elfogadni, ha azt a tulajdonos már eldöntötte, hogy az ingatlan tulajdonjogát adásvételi szerződéssel hajlandó átruházni, vagy az ingatlant csereszerződés útján másikra cserélné.

Mivel a kisajátítási eljárás lefolytatása esetén a tulajdonosnak járó kártalanítás összege szakértői kérdése, amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat szerinti vételárat nem tartjuk megfelelőnek, mindenképpen érdemes ingatlan-forgalmi szakértői véleményt készíttetni, amelynek kialakítása során a szakértő a kisajátítási eljárás során irányadó szempontokat is figyelembe veszi.

De melyek ezen szempontok?  Elsődlegesen

 • az ingatlanunkkal összehasonlításra alkalmas más ingatlan helyben kialakult forgalmi értékét kell figyelembe venni, ha azonban erre nincsen lehetőség, akkor
 • az ingatlan településen belüli fekvését, közművekkel való ellátottságát, ennek hiányában a közművesítés lehetőségét, földrajzi és gazdasági adottságait, termőföld esetén a művelési ágat, a földminősítés szempontjait és az ingatlan jövedelmezőségét kell a szakvélemény alapjaként megvizsgálni

Ezen szempontokat természetesen csereingatlan felajánlása esetén is mindenképpen szem előtt kell tartani.

Azt is tudni kell azonban, amennyiben a kisajátítási eljárás megindul, ott a kisajátítást kérő hivatalból köteles lesz a fenti szempontok szerinti szakértői véleményt beszerezni, illetve arra is lehetőség van, hogy a kisajátítást kérő kérelmére a kisajátítási hatóság a kisajátításra vonatkozó előzetes szakvéleményt szerezzen be.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy mit és milyen határidőben tehet a tulajdonos akkor, ha szabad piacon nem tudott a kisajátítást kérővel megegyezni és a kisajátítási eljárás megindult!

A kisajátítási eljárás egy közigazgatási eljárás, amelyet az ingatlan fekvése szerint illetékes kisajátítási hatóság folytat le a kisajátítást kérő kérelmére. Az eljárás  – amelyről az ingatlan tulajdonosát, továbbá azt, akinek az ingatlanra bejegyzett joga áll fenn értesíteni kell – 60 napos ügyintézési határidőhöz kötött és annak költségeit a kisajátítást kérő köteles viselni.

Az eljárás során – mint azt a fentiekben már említettük – szakértő kirendelésére kerül sor, aki az ingatlannal kapcsolatosan szakvéleményt készít, amely szakvéleményt a tulajdonos kérésére a részére is meg kell küldeni. A szakvélemény hatóság részére történő megküldését követő legalább 5, legfeljebb 15 napon belül pedig a kisajátítási hatóság tárgyalást tűz ki a kisajátítási kérelem elbírálása érdekében.

A tulajdonos a szakértői véleményre akár a tárgyalást megelőzően, akár a tárgyaláson észrevételt tehet, kérdést intézhet a szakértőhöz, amelyeket meg kell vitatni a tárgyaláson, továbbá a szakvélemény kiegészítése is kérhető. Fontos tudni azt is, hogy nincs szükség  tárgyalásra, ha azt megelőzően a tulajdonos és a kisajátítást kérő egyezséget tudtak kötni. A tárgyaláson arról is nyilatkozni kell a tulajdonosnak, hogy az ingatlant  a kisajátítási kérelem elfogadása esetén mennyi időn belül tudja birtokba adni.

Amennyiben a kisajátítási hatóság a kérelmet alaposnak találja, az ingatlan kisajátításáról határozatot hoz.

A hatóság a határozatában köteles megállapítani, hogy

 • a kisajátított ingatlanért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást, valamint
 • a járulékos költségekért milyen összegű megtérítést állapít meg,

amely összegeket a kisajátítási határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni a tulajdonosnak.

Amennyiben a kártalanítás csereingatlan biztosításával történik, akkor  a csereingatlant, valamint a kisajátítást kérőt terhelő értékkülönbözetet – tehát ha a tulajdonos kisebb forgalmi értékű ingatlant kap – a kisajátítási határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell birtokba adni, illetve a tulajdonos részére megfizetni. Abban az esetben, ha a csereingatlan biztosításával a tulajdonos jut “vagyoni előnyhöz”, akkor ezen értékkülönbözetet a csereingatlan birtokba adását követő 30 napon belül köteles megfizetni a tulajdonos, kivéve, ha mentességben vagy fizetési kedvezményben részesült.

 • De mikor kell birtokba adnia a tulajdonosnak a korábbi, kisajátítással érintett ingatlanát?

Elsődleges és legfontosabb feltételként azt követően, hogy a tulajdonos részére a kártalanítás, valamint a megtérítés már megfizetésre került, ennek teljesülése esetén pedig a kisajátítási határozatban a felek megállapodása vagy a hatóság rendelkezése szerinti, de legfeljebb 2 hónapos, építmény nélküli ingatlan esetén pedig 15 napos határidőben – amely határidőt a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, mint kiemelt nemzetgazdasági szempontú beruházás indokol. Fontos tudni azt is, amennyiben a kisajátítást kérő és a tulajdonos az eljárás során a kártalanítás tárgyában egyezséget tudnak kötni, akkor a hatóság ezen egyezséget foglalja a határozatába.

 • A következő és talán legfontosabb kérdés, hogy mit tehet a tulajdonos, ha a kisajátításról szóló határozat az érdekeit sérti és annak megváltoztatását kívánja?

A kisajátítási hatóság határozatának jogereje a határozat meghozatalával ugyanis automatikusan nem áll be, mert bár azzal szemben közigazgatási úton fellebbezésnek nincsen helye, de a határozat felülvizsgálata kérhető bírósági úton, tehát közigazgatási per indításának van helye.

 • A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per melyik bíróságnál kezdeményezhető, ki ellen és milyen határidőben?

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggésben hozott kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatára az érintett ingatlan fekvése szerint külön bíróságok kerültek kijelölésre, így például Sopron esetén a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

A pert a kisajátítást kérő ellen kell megindítani, és nagyon fontos, hogy  a perindításra a határidő nagyon rövid: a keresetlevelet ugyanis a kisajátítási határozat közlésétőltehát azon időponttól, amikor arról a tulajdonos hivatalosan tudomást szerzett – számított 15 napon belül kell benyújtani. Fontos tudni továbbá, hogy a keresetlevélben lehet kérni a kisajátítási határozat végrehajtásának felfüggesztését – ezzel például megakadályozható, hogy már a kisajátítási határozat alapján ki kelljen költözni az ingatlanból -, de csak akkor, ha az ingatlan építménnyel rendelkezik, továbbá, ha a keresetlevél a kisajátítás jogalapját vitatja.

A határidők – nyilvánvalóan a kiemelt jelentőségre figyelemmel – egyébként is rendkívül rövidek: a végrehajtás felfüggesztési kérelemről a bíróság már az iratok beérkezését követő 3 napon belül határozni köteles, míg a felülvizsgálatról döntő tárgyalást 30 napon belül meg kell tartani, amely határidő alatt a kisajátítás jogalapja tekintetében közbenső döntés is hozható – tehát ilyen rövid idő alatt a bíróság eldöntheti, hogy az ingatlan kisajátításának “helye van-e”.

Ami nagyon lényeges a bíróság ítélete kapcsán, hogy azzal szemben fellebbezésre már nincs lehetőség.

A kisajátítással kapcsolatosan két fontos lehetőséggel még érdemes tisztában lenni:

1.) Nem kizárólag teljes ingatlan sajátítható ki, hanem annak egy része is. Ha azonban ingatlana beépítésre szánt területen található, ott nincs helye részleges kisajátításnak, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el, kivéve, ha az ingatlan e teleknagyságot már eredetileg sem érte el. Beépítésre nem szánt területen a részleges kisajátításnak nem akadálya, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el, azonban a felek erre irányuló megállapodása esetén a visszamaradó részt is ki kell sajátítani.

Az ingatlan egy részének kisajátítása esetén azonban a tulajdonos érdeke nyilvánvalóan sérülhet az ingatlan méretének csökkentésével. Ezen eset “orvoslása” érdekében lehetőség van arra, hogy a tulajdonos kérelmezze a visszamaradó rész kisajátítását, amelyet a hatóságnak meg is kell tennie,  ha az ingatlan részleges kisajátítása következtében

2.) Amennyiben a tulajdonosnak a kisajátítással kapcsolatosan  a kisajátított ingatlan birtokba bocsátását követő legfeljebb 90 napon belül olyan indokolt és igazolt költségei – így például költözködés, cégek esetében üzemátszervezés, termeléskiesés –  merültek fel, amelyekről a kisajátítási határozat nem rendelkezett, azok megtérítése kérhető a kisajátítási hatóságnál a felmerülést követő 15 napon belül.

Az ezen blogban írtakat összefoglalva megállapítható, amennyiben az Ön ingatlana akár közút fejlesztés, akár más közérdekű fejlesztés “útjában” áll, az ingatlan tulajdonjogának átruházásra valóban kötelezhető, annak formájára azonban többféle lehetőség áll rendelkezésre. Ahhoz azonban, hogy ezen lehetőségek közül Ön “a legjobban járjon”, fontos az Ön aktív közreműködése is, mind egy szabad piaci megállapodás megkötésére irányuló tárgyalási folyamatban, mind pedig egy kisajátítási eljárás során.

Mivel az is megállapítható, hogy az eljárások viszonylag rövid idő alatt lezajlanak, amennyiben érintettnek érzi magát, vagy az érintettségéről már tájékoztatást is kapott, fontos lehet a kellő időben való “felkészülés”, amelyben ha jogi segítséget igényelne, ügyvédi irodánk áll szíves rendelkezésére!

Ossza meg egyszerűen a lenti ikonok segítségével ismerőseivel is a cikket!